Celoslovenské akcie

Na tejto stránke nájdete reportáže z uskutočnených aktivít, ktoré sa na celoslovenskej úrovni uskutočňujú pri príležitosti Medzinárodného roku astronómie 2009

Priebeh Celoslovenského astronomického semináru pre učiteľov

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2009 bol tretím zo série seminárov, ktoré si pre učiteľov základných a stredných škôl pripravili pracovníci Astronomického ústavu SAV v rámci projektu Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV LPP-0146 "Stretnutia s vesmírom".

Na seminári, ktorý sa konal počas troch dní 23. - 25. apríla 2009 sa zišlo spolu 60 učiteľov základných a stredných škôl. Dokladom o tom, že záujem učiteľov o novinky v astronómií je stále veľmi živý je aj to, že na seminár sa prihlásila viac ako stovka záujemcov.

Astronomická časť seminára sa začala v piatok ráno 23. apríla. Krátko po raňajkách sa všetci stretli v prednáškovej sále, kde sa o deviatej začal program. Seminár oficiálne otvoril RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., ktorý účastníkov privítal na pôde astronomického ústavu. Zároveň nám predstavil všetkých organizátorov na čele s RNDr. Jánom Rybákom, PhD., vďaka ktorým sa tento seminár uskutočnil. Hneď po otvorení seminára nasledovala prednáška RNDr. Júliusa Kozu, PhD., ktorý nás v prednáške Moderné astronomické prístroje a metódy oboznámil s metódami a astronomickými ďalekohľadmi minulosti a súčasnosti. Fotografie a videá v prednáške nám priblížili aj nočnú prácu na veľkých pozemských ďalekohľadoch, ktorá bola určite pre všetkých zúčastnených veľmi zaujímavá. Po niekoľkých otázkach v rámci diskusie sme sa odobrali na štvrťhodinovú prestávku, pri ktorej účastníci diskutovali medzi sebou nielen o astronómií, ale aj o práci na školách, či v astronomických krúžkoch.

Po prestávke nasledovala prednáška RNDr. Jozefa Žižňovského, CSc. o základných fyzikálnych parametroch hviezd. Poobedný program otvoril doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. prednáškou Kométy. Dozvedeli sme sa, ako vnímali kométy v stredoveku a ako prebieha výskum komét v súčasnosti. Veľká pozorovnosť bola venovaná kométe Halley, ktorá je pravdepodobne jednou z najznámejších periodických komét. Zaujímavá bola časť o fyzikálnom výpočte dráh komét a o zložení kometárneho jadra. Prednášku názorne dopĺňali zábery zo sondy Giotto, ktorá zmapovala jadro už spomenutej kométy. Oboznámili sme sa s Oortovým oblakom a spomenuli sme si aj na známy „náraz“ kométy Shoemaker – Levy 9 do Jupitera. Keďže sa výskumu komét venujú aj na astronomickom ústave, časť prednášky bola venovaná práve tunajšiemu výskumu.

Po krátkej štvrťhodinovej prestávke sme zahájili blok krátkych prednášok. Ako prvý v bloku vystúpil RNDr. Drahomír Chochol, DrSc. S témou Medzinárodný rok astronómie 2009 na Slovensku. Účastníkov oboznámil s organizáciou roku astronómie na Slovensku, plánovanými a doteraz vykonanými aktivitami. Prednáška bola podložená množstvom fotografií z uskutočnených akcií.

Po štvrťhodine sa slova ujal RNDr. Pavol Rapavý z hvezdárne v Rimavskej Sobote, ktorý tiež ako zástupca Slovenského zväzu astronómov amatérov informoval o veľmi aktuálnej téme, svetelnom znečistení. Prednáška s názvom Temná obloha poukázala na to, ako si, žiaľ, nevážime tmavú oblohu zbytočným osvetľovaním na nesprávnych miestach a svietením na oblohu a ponúkol možnosti riešenia podložené fotografickými zábermi zo sveta.

Blok zakončil riaditeľ astronomického ústavu doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., ktorý oboznámil prítomných s výskumom na ústave, s činnosťou jednotlivých jeho pracovísk a s observatóriami v pôsobnosti ústavu. Prednáška sa tiež zaoberala aj popularizačnými aktivitami astronomického ústavu a jeho pracovníkov.

Na tento blok krátkych prednášok priamo nadväzovala časť Účastníci seminára: Ako to robíme... , kde boli v úvode predstavené aktivity dvoch kolegov – učiteľov. RNDr. Zdenka Baxová z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne predstavila aktivity trenčianskeho astronomického krúžku a p. Miroslav Mýtnik zo Základnej školy sl. Partizánov v Považskej Bystrici prezentoval tunajšie astronomické aktivity, ktoré prebiehajú v spolupráci s Astronomickým klubom Juraja Bárdyho v Plevníku - Drienovom. Veľmi pútavá a inšpirujúca bola prezentácia p. Mýtnika týkajúca sa medzinárodnej spolupráce v projekte Cosmos. Nasledovala diskusia a krátka prezentácia aktivít jednotlivých klubov a krúžkov. Medzi inými vystúpila s prezentáciou aktivít Bc. Mária Kuková z Astronomickej pozorovateľne M. R. Štefánika pri Gymnáziu V. Paulíny-Tótha v Martine a Bc. Peter Kráčalík s prezentáciou aktivít Astronomického klubu Bratislava.

Po večeri nás čakal RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. S prednáškou M. R. Štefánik – astronóm. Počas približne 40 minút nám bol predstavený profil významného slovenského štátnika a astronóma M. R. Štefánika. Aj keď pravdepodobne túto významnú osobnosť netreba zvlásť predstavovať, jeho astronomické aktivity neboli všetkým známe. Po prednáške nasledovala prezentácia záberov z expedície za zatmením Slnka na Galapágach.

Na večernom pozorovaní sa účastníci rozdelili do dvoch skupín. Prvú skupinu viedol RNDr. Jozef Žižňovský, CSc. do kopule k stelárnym ďalekohľadom (50 cm a 60 cm), kde nás oboznámil s praktickou stránkou astronomického výskumu a predstavil nám fotoelektrický fotometer a CCD kameru. Tieto ďalekohľady sa používajú na UBV fotometriu vybranných premenných hviezd.
Druhá skupina ostala pozorovať pred astronomickým ústavom, kde nás objektmi na oblohe previedli Mgr. Ľubomír Hambálek a Mgr. Matej Sekeráš. Cez 25 cm prenosný reflektor typu Newton na Go-To montáži sme postupne sledovali Saturn, guľovú hviezdokopu M13, otvorenú hviezdokopu Plejády. Sledovali sme tiež jeden z najobľúbenejších deep-sky objektov pre amatérskych astronómov, dvojitú hviezdokopu Chi a H v Perzeovi (NGC 884 a NGC 869). Nevynechali sme ani špirálovú galaxiu M104 Sombréro v Panne. To, že pozorovanie splnilo svoj účel a zaujalo veľké množstvo učiteľov dokladuje aj skutočnosť, že sme pri ďalekohľade stáli vždy v rade na sledovanie ďalšieho zaujímavého objektu.

V sobotu začal prednáškový deň už o 8:15 prednáškou RNDr. Drahomíra Chochola, DrSc. Hviezdne explózie. Počas 80 minút vyhradených pre prednášateľa sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o vývoji a výskume nov a supernov. Súčasťou prednášky bolo aj predstavenie významných svetových a domácich observatórií, ktoré sa touto problematikou zaoberajú. V závere boli predstavené aj závery výskumu pracovníkov ústavu.

Po prednáške nasledovala prestávka, počas ktorej Dr. Rušin rozdal prítomným zaujímavé astronomické pohľadnice a učitelia si tiež prevzali potvrdenia o účasti na seminári. Zároveň tajomník SZAA Jozef Verbovský prítomných informoval o možnosti usporiadania výstavy o svetelnom znečistení na školách, krúžkoch a pod.

>

Poslednou z trojdňového seminára bola prednáška prof. Ing. Karela Kudelu, DrSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach o kozmickom žiarení a kozmickom počasí. V priebehu hodiny sme sa dozvedeli v sérií prednášok množstvo veľmi zaujímavých a pre väčšinu z nás aj dosť neznámych informácií o tom, čo to kozmické počasie vlastne je, aké jeho monitorovanie a aké sú jeho efekty. Dôležité bolo zistenie, aký vplyv má kozmické počasie na nás samotných a na našu planétu. V časti o kozmickom žiarení sme sa tiež dozvedeli o časticiach urýchľovaných na Slnku a v kozmickom prostredí. Množstvo diskutujúcich bolo dôkazom toho, že téma bola naozaj zaujímavá.

Touto prednáškou sa skončil nielen tento celoslovenský seminár pre učiteľov, ale aj celý cyklus ceminárov organizovaných v rámci projektu Stretnutia z vesmírom. Na záver sa s nami ešte rozlúčil Dr. Rušin, ktorý nám však dal nádej, že v budúcnosti by sa mohli v rámci ďalšieho projektu APVV v prípade jeho schválenia uskutočniť podobné semináre.


Novinári u astronómov - tlačová konferencia

Nadväzujúc na otvorenie Medzinárodného roku astronómie 2009 (IYA) na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 15. januára 2009 na Novoročnom koncerte SAV v Dome umenia v Košiciach (aktualita z 22.1.2009 pod názvom "V Košiciach dominovala astronómia") sa v Tatranskej Lomnici v piatok 30. januára 2009 uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej predstavitelia SAV a slovenskej astronómie informovali novinársku obec o pripravovaných akciách na Slovensku k IYA.

Tlačovú konferenciu moderoval doc. Ján Svoreň, riaditeľ Astronomického ústavu SAV, ktorý privítal zástupcov 10 médií a tlačových agentúr, ako aj referujúcich, zo všetkých rozhodujúcich zložiek astronomického diania na Slovensku. Novinárom tiež povedal, že mimo predstaviteľov astronómie majú vzácnu možnosť privítať v podtatranskom regióne predsedu SAV a položiť mu otázky. Slova sa potom ujal predseda SAV prof. Štefan Luby, ktorý novinárov oboznámil s výsledkami SAV v roku 2008, ako aj perspektívami a plánmi na rok 2009. Podrobnejšie sa zaoberal Centrami excelencie, ktoré vznikli na základe úspešných žiadostí o príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ. Uviedol tiež, že vzhľadom na rozsah očakávaných prostriedkov, ktoré SAV získa zo štrukturálnych fondov, možno očakávať, že rok 2009 bude pre SAV úspešný. Celkovú spokojnosť však narúša neustále sa rozširujúca finančná a hospodárska kríza.

O slovenskej profesionálnej astronómii počas IYA a vzniku Centra excelencie pre kozmický výskum referovali doc. Ján Svoreň a prof. Karel Kudela. Doc. Svoreň oboznámil prítomných s významnými astronomickými úkazmi roku 2009. Treba konštatovať, že ani príroda sa nechce dať zahanbiť a v roku IYA pripravila pre nás nádherné úkazy, ako napríklad najdlhšie pozorovateľné úplné zatmenie Slnka v 21. storočí 22. júla 2009 alebo periodickú kométu 107P/Wilson-Harrington, ktorá v novembri a decembri dosiahne jasnosť na úrovni najjasnejších hviezd. Prof. Karel Kudela, predseda Národného komitétu COSPAR sa vo svojom príspevku zaoberal vznikom a úlohami Centra kozmického výskumu, obozámil novinársku obec so zameraním Oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach a spomenul tiež tŕnistú a zatiaľ neúspešnú cestu Slovenska k členstvu v Európskej kozmickej agentúre.

O medzinárodne koordinovaných aktivitách IYA informoval dr. Drahomír Chochol, predseda Slovenského koordinačného výboru IYA. Hovoril tiež o otvorení IYA zo svetového hľadiska, ktoré sa uskutočnilo 15. a 16. januára v Paríži, o projekte "100 hodín astronómie", o pripravovanej putovnej výstave "Zo Zeme do Vesmíru" a tiež o projekte "Grundtvig", ktorý slúži na vzdelávanie seniorov. Popularizačné aktivity profesionálnych pracovísk predstavil vedúci popularizačného projektu APVV "Stretnutia s vesmírom" dr. Vojtech Rušin. Prezentoval projekt "Portál vesmíru" a tiež popularizáciu astronómie na školách, na ktorej sa podieľa aj popularizačný projekt APVV, ktorý vedie dr. Kučera pod názvom "Astronómia pre žiakov a učiteľov".

Porobnejšie tiež hovoril o programe "Galileiho vyslancov", v rámci ktorého Astronomický ústav vyškolí 180 učiteľov stredných a základných škôl na výuku základov astronómie. O popularizačných aktivitách Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove hovoril Mgr. Marián Vidovenec, vedúci jej popularizačno-vzdelávacieho oddelenia, ktorý tiež predstavil netradičné formy práce so žiakmi. O aktivitách Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a projekte finančne dostupného ďalekohľadu tzv. galileoskopu informoval predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV dr. Juraj Zverko. Dr. Pavol Rapavý, zástupca Slovenského zväzu astronómov amatérov, predstavil činnosť tohto občianskeho združenia. Podrobne sa tiež venoval projektu "Tmavá obloha", ktorý má ochrániť tmu nielen pre astronómov, ale aj pre zdravie ľudí a život zvierat.

Po prezentáciách nasledovala fáza, v ktorej si prítomní zástupcovia médií doslova rozobrali jednotlivých referujúcich. Tradične najväčší úspech mali rozhovory pre televízie v kupolách pri ďalekohľadoch. Rozhovory, nielen o IYA potom pokračovali aj na spoločnom obede refereujúcich a novinárov v kongresovom centre Academia.

Pre zástupcov médií boli tiež pripravené plagáty a veľké množstvo informácii v textovej i obrazovej podobe.

Text: Ján Svoreň
Fotodokumentácia: Pavol Bendík a Ľubomír Urbančok


Slávnostné otvorenie IYA 2009 na Slovensku

Novoročný koncert SAV, Dom umenia, Košice

Novoročný koncert SAV v Košiciach, ktorý sa odohral vo štvrtok 15. januára v Dome umenia, sa niesol v znamení astronómie. Vedúci ústavov, vedeckí i výskumní pracovníci a zástupcovia ďalších profesií, zamestnaní v SAV, spolu so svojimi partnermi zaplnili koncertnú sálu Domu umenia v Košiciach. Príležitosťou bol jubilejný, v poradí už desiaty, Novoročný koncert SAV 2009. Hostiteľom večera bol predseda SAV prof. Štefan Luby, spoločenskú časť moderoval riaditeľ Parazitologického ústavu SAV v Košiciach doc. Branislav Peťko.

Koncert už po desiatykrát organizovali Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach s jej riaditeľkou Glóriou Gajdošovou, doc. Marián Reiffers z Ústavu experimentálnej fyziky SAV a Branislav Peťko, v spolupráci s riaditeľom Štátnej filharmónie v Košiciach Júliusom Kleinom.

Po slávnostných fanfárach Branislav Peťko privítal všetkých prítomných, osobitne hostí – vedúceho košickej Kancelárie prezidenta SR Otta Szaba, podpredsedu Košického samosprávneho kraja Jána Szöllösa, rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach prof. Emila Pilipčinca, prorektorov a dekanov košických vysokých škôl, riaditeľov ústavov, zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a priateľov. "Vitajte!" patrilo aj členom Snemu a Predsedníctva SAV.

Po ňom sa ujal slova riaditeľ košickej filharmónie Július Klein, ktorý zablahoželal SAV k spolupráci s hudobníkmi a venoval darček v podobe CD s nahrávkami košických filharmonikov. Sprievodca večerom Branislav Peťko mu na oplátku odovzdal nádhernú kyticu na znak vďaky za ústretovosť. "V roku 2009 sa udejú aj iné významné udalosti. Je Medzinárodným rokom astronómie," uviedol a k mikrofónu pozval doc. Jána Svoreňa, riaditeľa Astronomického ústavu (AsÚ) SAV v Tatranskej Lomnici.

"Medzinárodný rok astronómie 2009 vyhlásila OSN pri príležitosti 400 rokov od prvého astronomického pozorovania ďalekohľadom, uskutočneného Galileom Galileim. Pretože vo vybraných oblastiach slovenská astronómia už viac ako 60 rokov patrí do klubu popredných svetových astronomických hráčov, Slovensko bolo jedným z iniciátorov návrhu a pripravuje aj množstvo akcií na splnenie cieľov," uviedol Ján Svoreň. "Medzinárodný rok astronómie na Slovensku otvárame preto v Košiciach, že na východnom Slovensku – v Astronomickom ústave SAV, v Oddelení kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV, ako aj na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ sa realizuje viac ako 80 percent slovenského výskumu vesmíru. Náhodou nie je ani to, že Medzinárodný rok astronómie otvárame v tejto chvíli, pretože súbežne s naším večerom prebieha v centrále UNESCO v Paríži otvorenie Medzinárodného roku astronómie vo svetovom meradle."

Oficiálne potom Medzinárodný rok astronómie na Slovensku otvoril Štefan Luby a na pódium pozval astronóma Vojtecha Rušina, vedeckého pracovníka AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici, ktorému zablahoželal k udeleniu štátneho vyznamenania Pribinovho kríža II. Triedy udeleného prezidentom republiky 8. januára na oslávach Dňa vzniku SR v Bratislave. Prezident Ivan Gašparovič tak ocenil mimoriadne zásluhy Vojtecha Rušina o rozvoj Slovenska v oblasti vedy, najmä za výskum slnečnej koróny a protuberancií.

Dojatý Vojtech Rušin, ktorého Štefan Luby vďaka 16-tim expedíciam označil za "lovca zatmení Slnka", sa poďakoval za túto poctu. V septembri tohto roku bude už 50 rokov od jeho nástupu do SAV a ako povedal, za svoje úspechy vďačí aj kolektívu spolupracovníkov. "Štátne vyznamenanie považujem aj za ocenenie slovenskej profesionálnej astronómie," zdôraznil V. Rušin.

Prof. Štefan Luby zablahoželal na diaľku aj neprítomnému prof. Jánovi Jakubíkovi, vedúcemu Detašovaného pracoviska Matematického ústavu SAV v Košiciach, ktorému prezident SR ku Dňu ústavy udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy a rozvoj vzdelávania v matematike.

Už tradičný novoročný príhovor ladil predseda SAV Štefan Luby tentokrát aktuálne astronomicky. Spomenul svoje prvé stretnutia s astronómiou, keď mu stačil divadelný kuker, a postupne rozobral vývoj a prínos tohto odvetvia pre ľudstvo a vedu (úplný text príhovoru môžete nájsť v prílohách pod fotografiami, alebo po kliknutí na tento farebný text).

V umeleckej časti večera sa orchester Štátnej filharmónie Košice predstavil dielami D. Šostakoviča, C. Saint-Saensa, G. Mahlera pod taktovkou jedného z popredných dirigentov z Južnej Kórey, temperamentného Rin-Yong Yanga. Predstavil sa už v mnohých krajinách. Ako zaujímavosť uvádzame, že je držiteľom certifikátu Guinnesovej knihy rekordov za dirigovanie "Svetového enviromentálneho koncertu", ktorý trval 7 hodín a 37 minút. Jeho krajanka Hai-Jin Han bola sólistkou košického koncertu. Zastáva pozíciu koncertného majstra violončiel v Soul Philharmonic Ochestra.

Slávnostný večer pokračoval spoločenským stretnutím a tanečnou zábavou.

Príhovor predsedu SAV prof. Štefana Lubyho na koncerte

.

Text: Katarína Čižmáriková, SAV
Foto: Tomáš Čižmárik, SAV
Zdroj článku: Internetový portál Slovenskej akadémie vied

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava