Vyznamenania a ocenenia slov. astronómov

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Prezident SR Ivan Gašparovič pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky udelil najvyššie štátne vyznamenania. Na slávnostnom akte vo štvrtok 8. januára v historickej budove NR SR v Bratislave boli prítomní predseda Národnej rady SR Pavol Paška, predseda vlády Robert Fico, zástupcovia vlády, parlamentu, diplomatického zboru, cirkví a ďalší hostia. Slovenskú akadémiu vied zastupoval jej predseda prof. Štefan Luby.

Medzi štrnástimi ocenenými Pribinov kríž I. triedy prezident udelil prof. PhDr. Vincentovi Blanárovi, DrSc., bývalému pracovníkovi Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra v Bratislave, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky najmä v oblasti jazykovedy, a duchovnému otcovi psychológie na Slovensku prof. PhDr. Antonovi Jurovskému, DrSc. in memoriam, ktorý sa zaslúžil o vznik Psychologického laboratória SAV v Bratislave (predchodca dnešného Ústavu experimentálnej psychológie SAV), za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky pri budovaní psychológie ako modernej vedy. Vyznamenanie prevzala dcéra prof. Jurovského, pani Marcela Plítková.

Pribinov kríž II. triedy z rúk hlavy štátu prevzal vedecký pracovník v Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied na Skalnatom Plese RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska v oblasti vedy, najmä za výskum slnečnej koróny a protuberancií.

Vaša činorodosť, talenty a osobné nasadenie významne napomohli upevňovaniu dobrého mena Slovenska v zahraničí, rozvíjaniu slovenského jazyka a jazykovedy, vzdelanosti, literatúry, hudby a dramatického umenia, upevňovaniu slovenského národného a sociálneho étosu, významnému rozvoju psychológie, astronómie, etnológie, hospodárstva i územnej samosprávy, pripomenul vo svojom vystúpení prezident SR Ivan Gašparovič. Pomohli ste a pomáhate Slovensku, aby si upevňovalo svoju vážnosť vo svete, aby sa skromne a postupne presadzovalo, zvyšovalo svoju príťažlivosť. Na záver svojho príhovoru zdôraznil, že najvyššie štátne vyznamenania, ktoré práve laureáti prevzali, sú ocenením vzácnych výsledkov ich práce i postojov. Duchovné, umelecké, historické i materiálne hodnoty, ktoré ste vytvorili, nemožno vyčísliť, konštatoval prezident. Ich skutočná hodnota spočíva v tom, že pomáhajú žiť nám všetkým.

Opýtali sme sa laureátov zo SAV po prevzatí ocenení nad čím pracujú v týchto dňoch.

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Štátne vyznamenanie pokladám nielen za ocenenie mojej dlhoročnej práce v Astronomickom ústave SAV, kde pracujem už od roku 1959, ale aj ako ocenenie mojich kolegov, či už súčasných alebo minulých. V širšom kontexte to pokladám aj za ocenenie, ktoré sa dostalo slovenskej profesionálnej astronómii, pretože naše poznatky nekončia hranicami Slovenska, ale sú akceptované na celom svete. A som rád, že sa to stalo na začiatku Medzinárodného roka astronómie 2009, pretože astronomické poznatky vstupujú každodenne do života každého z nás, hoci si to ani neuvedomujeme. Samozrejme, že bez dobrého rodinného zázemia by som všetky svoje povinnosti nezvládol. Takže všetkým ďakujem.

Samozrejme, hoci som v už pokročilom veku (mám 67 rokov), vyznamenanie aj zaväzuje. Zaväzuje pokračovať vo vedeckej práci a pri odovzdávaní astronomických poznatkov formou popularizácie - najširšej verejnosti školami počnúc a domami dôchodcov končiac. V najbližšom období sa budem podieľať na analýze dát pre predpoveď maxima cyklu slnečnej aktivity číslo 24, ako aj na spracovaní údajov z bielej a emisnej korony (530,3 nm), ktorých výsledky sme získali na poslednom úplnom zatmení Slnka v Mongolsku (1. augusta 2008) a ktoré sú vo svete bezkonkurenčné. Mal som česť byť koordinátorom tejto medzinárodnej vedeckej expedície do Mongolska. V týchto dňoch s kolegami z Nemecka, Českej republiky a USA, kujeme plány akými prístrojmi a kde by sme najlepšie slnečnú korónu mohli pozorovať počas úplného zatmenia Slnka, ktoré bude 22. júla 2009 (India, Čína, ostrovy v Tichom oceáne). Najvážnejším problémom, ako takmer pri všetkých expedíciách z moje strany, sú financie.

V roku 2009 nám končí aj popularizačný projekt Stretnutia s vesmírom. Ako vedúci desaťčlenného kolektívu by som chcel tento projekt dotiahnuť do úspešného konca a ak mi vyjde čas, tak vydať knihu a smutno-veselých zážitkoch zo 16. expedícii za zatmeniami Slnka na rôzne miesta zemského povrchu. Len aby mi zdravie slúžilo a šťastie neopustilo – peniaze sa nejako nájdu.

Životopisy vyznamenaných osobností zo SAV, ako ich zverejnila Kancelária prezidenta SR.

Vojtech Rušin

Narodil sa 7. januára 1942 v Spišských Hanušovciach. Strednú školu absolvoval v Kežmarku. V septembri 1959 začal pracovať ako technik a po skončení štúdia astronómie ako vedecký pracovník v Astronomickom ústave SAV na Skalnatom Plese, kde pracuje doteraz. Vo svojej práci sa zameriava na výskum prejavov slnečnej aktivity, menovite v koróne a protuberanciách, jej časovo-šírkovému rozloženiu v priebehu cyklu slnečnej aktivity. Pripravil a viedol 15 vedeckých expedícií za úplnými zatmeniami Slnka na rôznych miestach zemského povrchu, napríklad v Indii, Rusku, Mexiku, Chile, v Tichom oceáne. Doteraz jediné vo svete bolo jeho pozorovanie zvyškov kométy Kreutzovej skupiny v slnečnej koróne v roku 1979. Výsledky svojich pozorovaní publikoval vo viac ako 200 vedeckých prácach, predniesol viac ako 1100 prednášok doma i v zahraničí. V r. 2002 bola po ňom pomenovaná planétka Rušin.

Prezident SR udeľuje na návrh vlády SR pánovi Vojtechovi Rušinovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy, najmä výskum slnečnej koróny a protuberancií.

Foto: Marián Garaj, KPSR


Prílohy:

Vojtech Rušin (vpravo) preberá Pribinov kríž II. triedy z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

Prof. Vincent Blanár tesne po prevzatí Pribinovho kríža I. triedy.

Za zosnulého prof. Jurovského Pribinov kríž I. triedy prevzala jeho dcéra Marcela Plítková.

Najvyšší ústavní činitelia SR počas slávnosti - zľava Pavol Paška, Ivan Gašparovič a Robert Fico.

Vojtech Rušin v neformálnej besede s Ivanom Gašparovičom a Sylviou Gašparovičovou.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava