Medzinárodné aktivity

Aktivity IYA 2009 na globálnej úrovni riadi IAU prostredníctvom Sekretariátu IYA 2009 so sídlom v Garchingu. Sekretariát plánuje, vykonáva, koordinuje a vyhodnocuje aktivity IYA, zabezpečuje kontakt so zástupcami jednotlivých krajín, skupinami zabezpečujúcimi kľúčové programy, oficiálnymi partnermi, sponzormi, pridruženými organizáciami a médiami.

Sekretariát IYA zhodnotí splnenie každej fázy prípravy a realizácie IYA.

 • Plánovanie (2006-2007)
 • Príprava (2008)
 • Realizácia (2009)
 • Záver, dôsledky, vyhodnotenie (2010)

Väčšina aktivít IYA 2009 vychádza z 11 kľúčových projektov, ktoré sú celosvetovo koordinované medzinárodnými pracovnými skupinami:

 1. 100 hodín astronómie
 2. Galileoskop
 3. Kozmický denník
 4. Portál Vesmíru
 5. Ona je astronómkou
 6. Tmavá obloha
 7. Astronómia a svetové dedičstvo
 8. Galileiho program tréningu učiteľov
 9. Vesmírne povedomie (UNAWE)
 10. Zo Zeme do Vesmíru
 11. Globálny rozvoj astronómie

Pre zabezpečenie niektorých úloh IYA2009 boli vytvorené špeciálne skupiny:

1.) Otvárací ceremoniál.
Link na stránku astronomy2009.org (ang.)
Uskutoční sa 15. a 16. Januára 2009 v centrále UNESCO v Paríži. Zúčastnia sa ho vedúce osobnosti svetovej astronómie a mladí ľudia zo všetkých zúčastnených krajín.

2.) 7. rámcový program EÚ.
Link na stránku astronomy2009.org (ang.)
Skupina preskúma možnosti predloženia návrhov na granty týkajúce sa IYA2009 Európskej Komisii v rámci tohto programu.

3.) Kepler.
Link na stránku astronomy2009.org (ang.)
Skupina pripraví oslavu 400. výročia Keplerovej knihy Astronomia Nova, v roku vypustenia vesmírneho observatória Kepler na hľadanie extrasolárnych planét veľkosti Zeme.

4.) Novoročné oslavy IYA2009.
Link na stránku astronomy2009.org (ang.)
Skupina využije médiá dňa 31.12.2008 a akcie pri oslave Nového Roku 2009 na oznámenie o uskutočnení IYA2009.

5.) Slnečná fyzika.
Link na stránku astronomy2009.org (ang.)
Skupina sprístupní informácie o postavení Slnka vo Vesmíre a vyzdvihne význam vedy o Slnku v astronómii.

6.) Filatélia.
Link na stránku astronomy2009.org (ang.)
Skupina vytvorí a bude udržiavať celosvetový zoznam známok venovaných astronómii zahrňujúc vydania znamok k IYA2009.

7.) Zhodnotenie.
Link na stránku astronomy2009.org (ang.)
IYA2009 je výbornou príležitosťou zvýšiť záujem verejnosti o astronómiu s cieľom jej porozumenia. Dosiahnu sa stanovené ciele? Aké ponaučenia z toho vyplynú?

8.) Nové médiá.
Link na stránku astronomy2009.org (ang.)
Skupina priblíži skúsenosti z práce a vyučovania astronómie a jej popularizácie, pričom použije na ovplyvňovanie ľudí nové technológie a médiá.

9.) Galileo.
Link na stránku astronomy2009.org (ang.)
Cieľom skupiny je vyzdvihnúť osobnosť Galilea Galileiho prostredníctvom spoločenskej kumunikácie, formálnej a neformálnej výchovy a výstupu pre verejnosť.

10.) Extrasolárne planéty.
Link na stránku astronomy2009.org (ang.)
Skupina bude pracovať v oblasti, ktorá je ľahko zrozumiteľná verejnosti a súčasne približuje jedno z najväčších vedeckých dobrodružstiev 21. storočia: extrasolárne planéty a možnosť života na nich. Skupina vytvorí a bude urdržiavať medzinárodný viacjazyčný web: www.exoplanet2009.org.

11.) Záverečný ceremoniál.
Link na stránku astronomy2009.org (ang.)
Oslava astronómie a astronomických skúsenotí na záver IYA2009.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava