Medzinárodný rok astronómie 2009 (IYA 2009)

Novinka: Galileoskopy už v predaji aj na Slovensku

Medzinárodná astronomická únia (IAU) predložila návrh, aby rok 2009, v ktorom uplynie 400 rokov od prvého astronomického pozorovania ďalekohľadom, uskutočneného Galileom Galileim, bol Medzinárodným rokom astronómie (IYA). Jej zámer uskutočniť IYA 2009 podporilo UNESCO a 20. decembra 2007 ho vo forme rezolúcie schválila OSN.

Cieľom IYA 2009 s ústrednou témou: „Vesmír, objavuj ho pre seba“, je pomôcť obyvateľom Zeme uvedomiť si svoje miesto vo Vesmíre cez pozorovanie dennej a nočnej oblohy a získať tak osobný vnem krásy z jeho objavovania. Všetci obyvatelia Zeme by si mali uvedomiť dopad astronómie a základných vied na náš dnešný život a pochopiť ako vedecké znalosti môžu prispieť k spravodlivej a mierovej spoločnosti. Očakáva sa, že IYA stimuluje celosvetový záujem o astronómiu a príbuzné vedy, obzvlášť u mladej generácie.

Medzinárodný rok astronómie bude celosvetovou oslavou astronómie a jej príspevku pre spoločnosť a kultúru, s podujatiami na lokálnej, regionálnej, národnej a globálnej úrovni po celý rok 2009. Koordinačné výbory, ustanovené v každej krajine, pripravia program národných aktivít k IYA 2009 využitím spolupráce medzi profesionálnymi a amatérskymi astronómami a spopularizujú akcie pre najširšiu verejnosť osobnými stretnutiami a prostredníctvom médií.

Hlavné ciele IYA 2009 sú:

  1. šíriť vedecké povedomie
  2. podporovať najširší prístup k novým znalostiam a pozorovacím skúsenostiam
  3. posilniť astronomickú komunitu v rozvojových krajinách
  4. podporiť a zlepšiť formálnu a neformálnu vedeckú výchovu
  5. poskytnúť moderný obraz vedy a vedca
  6. podporovať nové záujmové skupiny a posilniť jestvujúce
  7. zlepšiť reprezentáciu vedcov na všetkých úrovniach a podporovať zapojenie sa menšín vo vedeckej a inžinierskej kariére
  8. podporovať zachovanie a ochranu svetového kultúrneho a národného dedičstva tmavej nočnej oblohy na miestach ako sú mestské oázy, národné parky a astronomické lokality
© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava