Deťom a mládeži

Časopis Vrabček venovaný astronómií

Najnovšie číslo detského časopisu Vrabček je pri príležitosti Medzinárodného roku astronómie venované astronómií. Februárové číslo časopisu Vrabček si môžete stiahnuť na tejto stránke.


Dvanásť mesiacov s Mesiacom

V rámci Celosvetového roku astronómie 2009 Vám ponúkame nenáročný celoročný pozorovací program s názvom Dvanásť mesiacov s Mesiacom, ktorý je zameraný na pozorovanie pohybu Mesiaca na oblohe voľným okom. Zapojenie sa do pozorovania Vám umožní lepšie pochopiť zvláštnosti v pohybe Mesiaca a príčinu zmeny jeho tvaru, teda mesačných fáz. Na základe jedného pozorovania Mesiaca je možné vypracovať odhad jeho polôh niekoľko dní dopredu a túto predpoveď potom overiť ďalšími pozorovaniami. Sledovanie pohybu Mesiaca na oblohe sa tak môže stať skutočným dobrodružstvom.

Zem obieha okolo Slnka v rovine, ktorú nazývame rovina ekliptiky. Táto rovina pretína oblohu v myslenej kružnici, ktorú voláme ekliptika. Ekliptika prechádza zvieratníkovými súhvezdiami známymi z horoskopov. Po tejto kružnici sa v priebehu roka zdanlivo pohybuje Slnko. Keďže roviny planét majú malé sklony k rovine obehu Zeme, tak sa aj planéty na oblohe pohybujú blízko ekliptiky. Sklon mesačnej dráhy je asi 5° a Mesiac sa preto dostáva na oblohe striedavo pod a nad ekliptiku. Mesačná dráha sa ale natáča s periódou asi 18,6 roka. Pás, ktorý na oblohe Mesiac vykreslí sa preto pomaly posúva smerom na východ.

Mesiac vzhľadom na hviezdy obehne okolo Zeme raz za asi 27,3 dňa. Pravidelne sa preto približuje k hviezdam okolo ekliptiky a aj k Slnku a k planétam. Takéto priblíženie nazývame konjunkcia. Niekedy sú konjunkcie také tesné, že Mesiac môže na oblohe iný objekt prekryť a teda nastane zákryt napr. hviezdy alebo planéty Mesiacom. Ak takýmto objektom je Slnko, nastáva zatmenie Slnka. Ak sa dostane do tieňa Zeme (tieň leží približne na ekliptike, vždy oproti Slnku) nastáva zatmenie Mesiaca.

V roku 2009 nastanú dve zatmenia Slnka, no tieto nebudú u nás pozorovateľné. Pozorovateľné bude len čiastočné zatmenie Mesiaca 31.12. Mesiac už niekoľko rokov pravidelne prechádza otvorenou hviezdokopou M45 Plejády. Pás mesačnej dráhy sa už posunul natoľko, že v tomto roku nastanú posledné prechody. Mesiac sa začne znovu vracať k Plejádam až v roku 2024.

Priebeh pozorovania

Pozorovanie možno začať kedykoľvek, keď na oblohe uvidíte Mesiac. Úlohou je len zorientovať sa na oblohe podľa súhvezdí v okolí Mesiaca, do pracovnej mapky zakresliť krúžkom jeho polohu v páse a označiť ju dátumom. Tým pozorovanie končí. Doma potom vyhodnoťte zakreslenú polohu Mesiaca. Ak je blízko Mesiaca nejaký zaujímavý objekt (jasná hviezda, planéta), môžete toto pozorovanie zapísať aj do tabuľky pozorovaní. Podľa zákresu zistite, v ktorých nasledujúcich dňoch na oblohe Mesiac stretne niektoré zaujímavé objekty. Predpoveď tužkou zaznačte do tabuľky predpovedí. V dátumoch, ktoré sa Vám javia zaujímavé nezabudnite pozrieť na oblohu. Presvedčíte sa, či ste pohyb Mesiaca predpovedali správne. Do tabuľky pozorovaní toto pozorovanie zapíšte. Tiež do mapky zaznačte ďalšie pozorovanie Mesiaca, z ktorého doma znovu odvodíte predpoveď na ďalšie dni dopredu.

Odhad budúcich polôh Mesiaca je jednoduchý. Pás, po ktorom sa pohybuje Mesiac v roku 2009, je rozdelený na úseky zodpovedajúce strednej hodnote jeho pohybu za deň, čo je asi 13°. Mesiac sa teda na oblohe za deň posunie smerom doľava (na východ) asi o takýto úsek. Teda viete, kde sa asi dostane v najbližších dňoch. Je ale dôležité skúmať aj ďalšie okolnosti. Fáza Mesiaca a aj denné obdobie jeho pozorovateľnosti závisí od jeho zdanlivej polohy vzhľadom na Slnko. Ak je Mesiac na oblohe a aj na mapke vľavo od Slnka, zapadá po Slnku a je teda pozorovateľný večer. Je okolo prvej štvrte. Vpravo od Slnka je pozorovateľný ráno a je okolo poslednej štvrte. Ak je blízko Slnka bude na oblohe cez deň, je okolo novu a nebude pozorovateľný vôbec. Ak je na mapke Mesiaca od Slnka vzdialený asi o polovičnú dĺžku celej mapky, Mesiac je v splne a na oblohe bude po celú noc. Po každom zákrese polohy Mesiaca preto z mapky zistite, kde bude na oblohe v najbližších dňoch Slnko. Prezrite si aj polohy planét. Podľa mapky sa môžete pokúsiť vyhľadať na oblohe planéty aj v prípade bezmesačných nocí. Tiež sledujte polohu Mesiaca vzhľadom na svetový rovník. Keď je Mesiac v oblastiach pod rovníkom, dostáva sa len nízko nad južný obzor. Naopak, ak je nad rovníkom, dostáva sa vysoko nad obzor.

Fáza Mesiaca sa niekedy popisuje ako jeho vek v približne 29 dňovom cykle, po ktorom sa vracia na oblohe k Slnku. Vek 0 dní je nov, 7d je prvá štvrť, 14d je spln a 22d je posledná štvrť. K pozorovaniam pridajte aj informáciu o fáze Mesiaca v takomto tvare.

Návod na pozorovanie a mapky doc (0,5 MB)
© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava