Galileiho program tréningu učiteľov

Realizácia projektu na Slovensku

IYA2009 poskytuje jedinečnú príležitosť využiť astronomické objavy ako nástroj pre zlepšenie vyučovania vedy v triedach na celom svete. K dispozícii je nesmierna zásoba astronomických zdrojov, väčšinou v digitálnej forme, voľne prístupných cez internet. Skúsení pedagógovia a špecialisti však zistili kritické miesto – väčšine učiteľov chýba tréning aby porozumeli týmto zdrojom prípadne ich efektívne využívali.

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied už tretí rok zorganizoval s podporou grantu APVV LPP-0146 "Stretnutia s vesmírom", poskytnutý Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov.

Cieľom seminára bolo oboznámiť učiteľov základných a stredných škôl s novými poznatkami, ktoré boli dosiahnuté v astronómii v poslednom čase a tak im umožniť sprostredkovať súčasný stav poznania vesmíru svojim žiakom, poskytnúc im dostatok informácií a ilustračného materiálu. Účastníci seminára sa oboznámili i s vedeckou prácou a astronomickými pozorovaniami prevádzanými na Astronomickom ústave SAV.

Tretí celoslovenský seminár o astronómii pre učiteľov základných a stredných škôl sa uskutočnil 23.- 25. apríla 2009. Prednášky a ostatný program prebehli v budove Astronomického ústavu SAV na Starolesnianskych lúkach pri Tatranskej Lomnici. Účastníci boli ubytovaní v neďalekom Kongresovom centre ACADEMIA. Všetky náklady súvisiace s účasťou učiteľov na seminári hradil v plnej šírke vrátane cestovného projekt APVV LPP-0146 zameraný na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Seminár pre učiteľov si môžete priblížiť aj článkom, ktorý nájdete medzi uskutočnenými akciami.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava