Tmavá obloha

Realizácia projektu na Slovensku

Projekt Tmavá obloha je jedným z najdôležitejších kľúčových projektov a jediným kľúčovým projektom, kde má Slovensko svojho zástupcu v celosvetovom organizačnom výbore. Je ním Ing. Pavol Ďuriš, autor publikácie o svetelnom znečistení.

Najdôležitejšie informácie týkajúce sa problematiky svetelného znečistenia sú uvedené na stránke http://www.svetelneznecistenie.sk.

V poslednom období sa Slovenský zväz astronómov - amatérov začína aktívne zapodievať ako jedna z mála organizácii na Slovensku problematikou svetelného znečistenia.

Tiež v marci 2008 vznikla Sekcia ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV. Zaoberá sa problematikou ochrany nočného prostredia, osvetou v tejto oblasti a propagáciou účinného a zároveň efektívneho osvetľovania, ktoré je ohľaduplné voči nočnému prostrediu ako ľudí tak aj prírody. Snažíme sa poukázať na tento vážny celoplanetárny problém a pokúsiť sa na Slovensku o kroky vedúce k zlepšeniu súčasného veľmi žalostného stavu.

Pri príležitosti Medzinárodného roku astronómie vydali Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenský zväz astronómov amatérov niekoľko materiálov týkajúcich sa svetelného znečistenia. Všetky materiály nájdete v sekcii Matariály na stiahnutie.

Propagácia problematiky svetelného znečistenia je zrejmá aj prostredníctvom výstav, ktoré s podporou Slovenského zväzu astronómov amatérov organizujú astronomické zariadenia na Slovensku. Ak chcete zistiť, kde bude výstava inštalovaná, kliknite si na kalendár udalostí


Fotografická súťaž - SVIEŤME SI NA CESTU,NIE NA HVIEZDY!

Slovenský zväz astronómov amatérov v spolupráci s Hvezdárňou v Rimavskej Sobote, Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove vyhlasuje fotografickú súťaž SVIEŤME SI NA CESTU, NIE NA HVIEZDY !

Cieľom súťaže je predovšetkým osveta v problematike svetelného znečistenia, ktorého negatívny vplyv si ešte uvedomujeme len málo, no zasahuje do všetkých oblastí nášho života. Propagáciou správneho osvetľovania prispejeme k zdravšiemu životnému štýlu, ochrane životného prostredia i šetreniu výdavkov za elektrickú energiu.

Súťaž je určená pre všetkých fotografov. Okrem samotnej súťaže je našim cieľom získať aj čo najširší podkladový materiál, ktorý sa týka problematiky svetelného znečistenia. Fotografie budú použité pri ďalšej propagácii správneho osvetľovania i pranierovania tých, ktorí nám nesprávnymi svietidlami život znepríjemňujú.

Súťažné kategórie:

  1. Ako nesvietiť

Do tejto kategórie patria snímky, na ktorých je nevhodné osvetlenie domov, chodníkov, ciest, parkov, reklamných plôch... Môžu dokumentovať neúčelné plytvanie elektrickou energiou či nesprávne svietidlá, ktoré svietia aj tam kam nemajú.

  1. Správne svetlo

V tejto kategórii majú byť snímky zachycujúce správne typy svietidiel a osvetlenia, snímky, ktoré dokumentujú, že sa svieti len skutočne tam, kde je to potrebné. Správne svietidlá sú šetrné k nočnému prostrediu, neobťažujú ľudí a nočné živočíchy.

V 1. a 2. kategórií nie sú dovolené fotomontáže.

  1. Variácie svetla a tmy

Táto kategória je úplne otvorená a umožňuje autorom snáď najväčšie pole pôsobnosti. Na svoje si iste prídu aj fotografi s umeleckým cítením. V každom prípade však nezabudnite o čom súťaž je - o správnom a nesprávnom osvetľovaní.

Inšpirácie nájdete na tu.

Uzávierka súťaže: 30. 11. 2009

Sponzor súťaže: TROMF Banská Bystrica, najväčší predajca ďalekohľadov na Slovensku (www.celestron.sk)

Viac podrobností je v podmienkach súťaže.

Podmienky súťaže „Svieťme si na cestu, nie na hviezdy !"

  • Súťaže sa môže zúčastniť každý, bez obmedzenia veku a národnosti.
  • Zhotovenie fotografie nie je obmedzené miestom a časom.
  • Fotografiu môže poslať len autor snímky.
  • Zaslaním snímky autor automaticky súhlasí s jej zverejnením a pravidlami súťaže. Autor zároveň súhlasí, že jeho materiály môžu byť použité pri propagácii správneho osvetlenia, jeho autorské práva však ostávajú zachované.
  • Klasické fotografie sa autorovi vrátia len na vyžiadanie osobne alebo poštou (autor priloží k fotografiám poštové známky príslušnej hodnoty).

Počet prác:

Každý autor môže do súťaže zaslať neobmedzený počet súťažných snímok. Za súťažnú prácu sa považujú jednotlivé snímky alebo seriál, ktorý môže mať maximálne 5 snímok. Každá fotografia seriálu musí byť zreteľne označená, že je jeho súčasťou.

Formát súťažných snímok:

Klasická papierová fotografia musí mať minimálny rozmer 13 x 18 cm alebo odvodeniny pri zachovaní dlhšej strany. Odporúčaný je však formát väčší až do formátu 30 x 40 cm a jeho odvodeniny. Fotografie zasielajte lesklé, bez rámčekov, nepaspartované. Toto pravidlo sa nevzťahuje na fotografie historicky cenné.

Snímky v elektronickej podobe zaslané e-mailom vo formáte JPEG musia mať minimálne 1600 bodov na dlhšej stane. Maximálna veľkosť e-mailu pre zasielanie elektronických fotografií je 5 MB. Na digitálnych nosičoch CD a DVD je možné posielať obrázky v ľubovoľnom obrazovom formáte (JPEG, TIFF, BMP a pod.) bez obmedzenia ich maximálnej veľkosti.

Zasielanie snímok:

Snímky je možné zasielať poštou na adresu SZAA - Hvezdáreň, Tomašovská 63, 979 01 Rimavská Sobota

(obálku označte slovom FOTOSÚŤAŽ)

alebo elektronicky na adresu fotosutaz@szaa.org

Každá klasická fotografia musí byť na zadnej strane označená údajmi:

kategória, názov snímky, meno a priezvisko autora, rok narodenia, adresa pre korešpondenciu, e - mail, parametre použitého prístroja a materiálu, dátum a čas expozície, miesto zhotovenia snímky.

Snímky zasielané elektronicky musia mať pripojený textový súbor s rovnakými údajmi ako fotografie klasické.

Vyhodnotenie súťaže:

Vyhodnotenie súťaže bude do 15.12.2009. Súťažné práce bude hodnotiť porota menovaná vyhlasovateľmi. Porota vyberie 3 najlepšie fotografie v každej kategórii. Každý účastník súťaže má právo získať len jednu cenu za svoju najlepšie hodnotenú fotografiu. Porota si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť.

Autori ocenených snímok získajú hodnotné ceny venované organizátormi a sponzorom súťaže.

Zoznam výhercov bude po skončení súťaže na stránkach organizátorov.

Výhercovia budú informovaní e-mailom, prípadne poštou. Ceny budú výhercom zaslané poštou, organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu alebo nedoručenie zásielky.

Informácie pre súťažiacich:

Účastník fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu, nie na hviezdy !" prehlasuje, že fotografiu zhotovil osobne, nevzťahujú sa na ne autorské práva iných osôb a má právo snímku poskytnúť ďalším osobám.

Zaslané fotografie sa stávajú majetkom organizátora, ktorý si vyhradzuje právo s nimi nakladať podľa vlastného uváženia a použiť ich na propagačné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak s uvedením jeho autorstva a zachovaním všetkých jeho autorských práv.

Všeobecné podmienky:

Zaslaním fotografií do súťaže vyjadruje jej účastník súhlas s jej pravidlami a podmienkami. Zároveň v zmysle zákona č. 428 /2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov, získaných za účelom registrácie v tejto súťaži. Súťažiaci súhlasí so zverejnením svojho mena v masovokomunikačných prostriedkoch a na internetových stránkach vyhlasovateľov v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže. Udelenie súhlasu účastníka súťaže je dobrovoľné, organizátor súťaže použije poskytnuté údaje len v súvislosti s priebehom súťaže a neposkytne ich tretím subjektom.

Táto súťaž je na Slovensku organizovaná v tomto roku po prvýkrát pri príležitosti Medzinárodného roka astronómie. Viacročné, veľmi dobré, skúsenosti s takouto súťažou má Západočeská pobočka České astronomické společnosti, od ktorej sme prebrali aj jej názov a štruktúru a ktorej týmto ďakujeme za spoluprácu.

Inšpiráciu k súťaži môžete získať aj na výstave venovanej svetelnému znečisteniu, ktorá bude počas celého roka inštalovaná v astronomických, školských a kultúrnych zariadeniach na Slovensku. O termíne výstavy sa informujte v najbližšom astronomickom zariadení.

Tešíme sa na Vaše súťažné práce a prajeme dobré svetlo !

Táto súťaž je na Slovensku organizovaná v tomto roku po prvýkrát pri príležitosti Medzinárodného roka astronómie. Viacročné, veľmi dobré, skúsenosti s takouto súťažou má Západočeská pobočka České astronomické společnosti, od ktorej sme prebrali aj jej názov a štruktúru a ktorej týmto ďakujeme za spoluprácu.

Inšpiráciu k súťaži môžete získať aj na výstave venovanej svetelnému znečisteniu, ktorá bude počas celého roka inštalovaná v astronomických, školských a kultúrnych zariadeniach na Slovensku. O termíne výstavy sa informujte v najbližšom astronomickom zariadení.

Tešíme sa na Vaše súťažné práce a prajeme dobré svetlo !


IYA 2009 – Slovenská agentúra životného prostredia

V rámci XV. medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2009 (11.- 16.5.2009) bol vyhlásený XIV. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže „Všetko je vo hviezdach“.

Vo vyhlásení súťaže je napísané:

2009 – Medzinárodný rok astronómie

„Tisícročia bolo snahou človeka prekonať temnotu považovanú za symbol nevedomosti, neistoty a nekalých úmyslov. Potom prišiel Edison a jeho žiarovka ožiarila svet. Ľudstvo oslávilo ďalší zo svojich triumfov. Aj tu sa však ukázalo, že víťazstvo môže mať aj tienisté stránky.

Základnou vlastnosťou kvalitného nočného prostredia je tma, ktorá je dôležitá pre časť organizmov, ktoré ju potrebujú pre svoju aktivitu, ale aj pre organizmy, ktoré sú aktívne cez deň a ktoré potrebujú tmu pre odpočinok. Dramatický úbytok tmy nastal až s rozvojom svetelných zdrojov. A tak tým, že plytváme svetlom do nesprávnych smerov, redukujeme v prírode druhy, ktoré sú závislé od nočnej tmy (hmyz, plazy, obojživelníky). Porušujeme prirodzený cyklus dňa a noci, rušením nočného pokoja a tmy sa pripravujeme o pokojný a zdravý spánok. Neefektívne svietenie je plytvanie elektrinou, za ktoré zbytočne platíme.

Hviezdne nebo je súčasťou nášho prírodného bohatstva. Zbytočne osvetlený vzduch obmedzuje poznávanie vesmíru zníženou viditeľnosťou hviezd. Pokúste sa ceruzkou, štetcom, fotografiou alebo filmom zachytiť krásu nočného a denného svetla. Odhaľte krásu hviezd a nekonečného vesmíru, zamyslite sa nad tým, čo pre človeka znamenajú, aké tajomstvá v sebe skrývajú a ako ovplyvňujú osudy ľudí. Veď aj Slnko, zdroj života na Zemi je hviezda, ktorá svieti ľuďom na cestu a sleduje po stáročia ich kroky. Život na Zemi, striedanie ročných období, dňa a noci je tiež výsledkom pohybov vo vesmíre. Budúcnosť Zeme sa skrýva aj vo hviezdach, tak sa ich skúsme dotknúť.“

Na Envirofilme bude inštalovaná výstava o svetelnom znečistení, fotografická dokumentácia dobrého a zlého osvetľovania, prednášky a prezentácie.

Zástupcov SZAA a SAS pri SAV teší, že po spoločnom jednaní so zástupcami SAŽP (november 2008) sa spolupráca zameraná na ochranu pred svetelným znečistením uberá tým správnym smerom. Našim cieľom je zapojenie sa Slovenska do programu GLOBE a príprava legislatívy zameranej na ochranu proti svetelnému znečisteniu.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava