Aktivity na Slovensku

Na Slovensku, starší učiaci sa, obzvlášť v domovoch dôchodcov, budú kontaktovaní členmi Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS), ktorí pre nich pripravia astronomické prednášky a pozorovania zaujímavých astronomických javov využitím prenosných ďalekohľadov pri príležitosti IYA2009. Naviac, Univerzita tretieho veku v Bratislave uskutoční astronomické kurzy. Prednášajúci plánujú vydať lekcie vo forme E-astronómie na DVD s vysvetlením astronomických pojmov využitím animácií a pokročilej grafiky.

Plán aktivít Astronomického ústavu SAV, Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a ľudových hvezdární pri príležitosti IYA2009 na Slovensku je publikovaný v populárnom časopise KOZMOS a na národnom informačnom uzle k IYA 2009.

Asociovaný partner Univerzita tretieho veku (UTA) Centra pre ďalšie vzdelávanie Komenského Univerzity organizuje kurzy pre seniorov nad 50 rokov s dôrazom na fyzicky znevýhodnených ľudí.

Hlavné aktivity projektov:
- seminár pre učiteľov so zborníkom prednášok,
- otvorené dvere na observatóriách AISAS vo Vysokých Tatrách a exkurzie s doprovodom,
- prednášky pre verejnosť,
- www slovník so základnými astronomickými termínmi,
- postery, brožúrky a pohľadnice sú určené aj pre starších učiacich sa.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava