Ciele projektu

Hlavnou úlohou projektu je vybudovanie učiaceho sa partnerstva po Európe, ktoré si môže vymieňať odborné znalosti a skúsenosti cez prácu so staršími učiacimi sa v záujme vytvorenia radu výchovných prostriedkov pri príležitosti IYA2009.

Prioritnými úlohami sú preto:

  1. Vyvinúť dva výchovné zdroje v každej krajine, ktoré umožnia starším učiacim sa pripojiť sa k aktivitám Medzinárodného roku astronómie 2009 a podeliť sa o tieto zdroje s partnermi do októbra 2009
  2. Zhodnotiť výsledné zdroje so staršími učiacimi sa v každej zúčastnenej krajine do marca 2010
  3. Ukončiť výstup projektu vrátane DVD do júla 2010
  4. Vytvoriť desať zvukových dotykových grafík pre zrakovo postihnutých učiacich sa – v angličtine a prinajmenšom v jednom jazyku partnera do decembra 2009.
  5. Zorganizovať štyri nadnárodné pracovné semináre v partnerských krajinách. Pozvať starších učiacich sa z každej hosťujúcej krajiny, aby aktívne prispeli k webovej stránke, letákom a nadnárodným stretnutiam.
  6. Dať do obehu leták projektu pred každým nadnárodným seminárom a na konci projektu.
  7. Udržiavať webovú stránku projektu od decembra 2008 až (prinajmenšom) do júla 2010.
  8. Zdokumentovať podniknutý priebeh tvorbou DVD s trvaním ~ 12 minút.

Starší učiaci sa majú prospech z nadobudnutej skúsenosti "Euro-občanov", podieľajúcich sa na projekte z ich rovesníkmi v troch iných krajinách. Tam, kde je dostupný internetový prístup, očakáva sa, že veľa starších učiacich sa pošle e-maily kolegom v partnerských krajinách a rozvinú nové priateľstvo. Ačkoľvek prvotný je spoločný záujem o astronómiu, očakáva sa, že sa vynorí širšie porozumenie vzájomných podobností (skôr než kultúrnych rozdielov). Toto bolo obzvlášť dôležité počas roku 2008, ktorý bol zameraný na medzi-kultúrny dialóg.

Medzi staršími učiacimi sa zo znevýhodnených skupín sú aj zrakovo postihnutí. T3 grafiky vytvorené TSI vo Veľkej Británii boli odskúšané členmi Asociácie Slepcov Herefordshire a Herefordshire Headway (charity podporujúcej dospelých so zranením mozgu – mnohí z nich sú zrakovo postihnutí). Poľskí učiaci sa prisťahovalci boli prizvaní, aby pomohli s prekladom dotykovej grafiky, ktorá umožní poľským seniorom v Olsztynskom Centre Slepcov sprístupniť zdroje v ich rodnom jazyku.

Účastníci nadnárodných seminárov prispievajú priamo k spracovaniu a diskusii o každom zdroji. Učiaci sa, ktorí sa nemôžu zúčastniť seminára, majú prístup k výstupom projektu prostredníctvom letákov alebo webovej stránky. Vo všetkých prípadoch hrdosť učiacich sa bude podporovaná ich vlastnou aktívnou účasťou pri vývoji výchovných zdrojov pre ich rovesníkov.

Starší učiaci sa, vrátane tých so špeciálnymi potrebami, budú mať prospech z jedinečnej príležitosti zapojiť sa do IYA2009 na medzinárodnej úrovni.

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava