Kontakty

Vedúcim slovenskej časti projektu je RNDr. Drahomír Chochol, DrSc., vedúci stelárneho oddelenia Astronomického ústavu SAV, ktorý koordinuje aktivity na Slovensku.

V prípade potreby je možné vedúceho slovenskej časti projektu kontaktovať na adrese:

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.
Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica
e-mail: [email protected]

Spolu s AsÚ SAV sa na riešení projektu podieľa:

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica
e-mail: [email protected]

a

Univerzita tretieho veku Univerzity Komenského v Bratislave
doc. RNDr. Pavel Paluš, CSc.
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava 16
e-mail: [email protected]

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava