Aktivity

Cieľom aktivít naplánovaných v projekte je vyzvať k akcii členov znevýhodnených skupín, ako sú starší ľudia a slabozraké osoby. Toto je dosiahnuté tým, že účastníci projektu budú mať vhodné možnosti na osvojenie si nových vedomostí vrátane spoľahlivých spôsobov ich nájdenia na internete. Z našich skúseností (v Olsztyne) vyplýva, že starší ľudia, ktorí majú veľké množstvo voľného času sú vynímočne horliví v osvojovaní si znalostí, ktoré potom môžu byť prenesené na mladšiu generáciu.

Pozitívne vzťahy, existujúce medzi starými rodičmi a vnúčatami vytvárajú sociálne významný vzťah medzigeneračného prenosu znalostí, ktoré môžu kreovať pozitívne postoje k prírodným vedám u detí. Scenár hry a súťaží, ktorých sa obe generácie zúčastňujú, a ktorý funguje mimo projektu, môže zosilniť tento proces.

Harmonogram globálnych aktivít:

  1. Partneri sa po prvýkrát stretli v Grécku koncom roku 2008, kde sa identifikovali jestvujúce modely výstupu, nové príležitosti poskytnuté Medzionárodným rokom astronómie, rozličné špeciálne potreby pre starších učiacich sa a odsúhlasila sa metodológiu hodnotenia.
  2. Každá krajina vyvinula prvý výchovný zdroj. Ich výmena s partnermi bola uskutočnená na druhom nadnárodnom seminári v Poľsku v marci 2009.
  3. Následne každá krajina vyvinula druhý výchovný zdroj, ktorý sa sprístupnil na treťom nadnárodnom seminári na Slovensku. Tu sa uskutočnila aj diskusia k prvej sady zdrojov.
  4. Modifikácia zdrojov, ak to bude potrebné, bude uskutočnená v marci 2010 pred štvrtým a posledným nadnárodným seminárom vo Veľkej Británii v apríli 2010, na ktorom budú posúdené výstupy IYA2009 a bude ukončované ich šírenie.
  5. Šírenie výstupov s produkciou DVD a záverečná správa bude ukončená v júli 2010.

Kliknutím na účastnícku krajinu projektu získajte podrobnejšie informácie o jej plánovaných aktivitách

Aktivity partnerských krajín:
       

Veľká Británia

Grécko

Poľsko

Slovensko

© 2008 Astronomický ústav SAV v spolupráci s Astronomickým klubom Bratislava